⚠️COVID-19⚠️ KNSA⚠️ SVDL ⚠️

Schietsportspecifiek Protocol

(versie 5.0: 26-06-2020 *)

* dit protocol is gebaseerd op de huidige situatie en wordt indien nodig bijgesteld

wanneer er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen; het is dus geen statische versie

Alle schietbanen en sportkantines weer (aangepast) open per 1 juli 2020

Nadat op 11 mei 2020 de schietsportverenigingen met een buitenbaan hun activiteiten weer mochten hervatten, maakte het kabinet op 25 juni bekend dat definitief is besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties, en dus ook schietsportverenigingen met binnenbanen, alsmede sportkantines, per woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Die heropening is nog steeds onder voorwaarden, maar dat zijn er minder dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden.

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie heeft met die maatregelen en voorschriften een model schietsportspecifiek protocol opgesteld, dat – samen met het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF – schietsportverenigingen helpt om hun eigen protocol op te stellen voor het verantwoord opstarten van de activiteiten en het weer openstellen van hun accommodatie (binnen- en buitenbanen en de sportkantine).

Dit schietsportspecifieke protocol is een aanvulling op het algemeen protocol “verantwoord sporten” van NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten) dat is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende, bekende overheidsmaatregelen. Beide protocollen kunnen niet los van elkaar worden gezien c.q. gehanteerd, maar vormen één geheel. Met behulp van deze protocollen kan de schietsportvereniging, eventueel in samenwerking met de desbetreffende gemeente, voor alle sportschutters en kaderleden een veilige sportomgeving waarborgen.

Op de website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol vindt u altijd de meest actuele versie van het algemeen sportprotocol.

Op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/ vindt u de meest actuele versie van het schietsport-specifieke protocol inclusief een checklist voor de vereniging, alsmede 2 model-posters met maatregelen voor Kleiduiven en voor Pistool/Geweer.

Openstellen georganiseerde binnen- en buiten-schietsport

voor alle leeftijdscategorieën

(van toepassing op alle schietbanen)

Per 1 juli 2020

Bestuur schietsportvereniging:

 • Meldingsplicht. Voor de besturen van schietsportverenigingen geldt dat er geen meldingsplicht bij het gemeentebestuur waarin de accommodatie is gevestigd meer van toepassing is. Wanneer u echter twijfelt of de activiteiten helemaal vallen binnen de toegestane versoepelingen, neem dan contact op met de gemeente.
 • Er worden duidelijke trainingstijden gehanteerd en bekend gemaakt.
 • Vooraf en ter plekke, moet duidelijk worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen wat er van hen wordt verwacht (sportschutters, ouders, kader).
 • Wanneer de vereniging een online aanmeldprocedure hanteert, zal zij daarover melding doen (op de website c.q. aan de leden) en dit opnemen in het verwerkingsregister AVG van de vereniging.
 • De geldende richtlijnen zijn voor iedereen bekend en beschikbaar (maak gebruik van posters, schema’s en afbeeldingen) en worden daartoe op zoveel mogelijk plekken waarop dat nodig is, zowel binnen als buiten de accommodatie, worden gepubliceerd.
 • Binnen de schietsportvereniging wordt er iemand aangesteld als ‘corona-verantwoordelijke’.
 • Er wordt op toegezien dat de activiteiten die worden georganiseerd passen in de geldende richtlijnen. Grijp in waar nodig.
 • Plekken waar meerdere sportschutters moeten wachten, dienen te worden voorkomen en voor een soepele doorstroom van de vertrekkende groep en de opvolgende groep sportschutters dient te worden gezorgd.
 • Wanneer er meerdere (schietsport)verenigingen gebruik maken van dezelfde accommodatie moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de te volgen richtlijnen uit de protocollen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het verdient aanbeveling om, naast de corona-verantwoordelijke per schietsportvereniging, ook een verantwoordelijke voor de totale accommodatie aan te stellen. Dat behoort tot de verantwoordelijkheid van de exploitant c.q. beheerder van de accommodatie.

Sportkantines en terrassen:

 • protocollen opgesteld; deze protocollen zijn ook van toepassing op sportkantines (zie daarvoor de website van KHN:

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar).

 • KHN-protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in de sportkantine werkzaam zijn, goed over de inhoud van dit (afzonderlijke) protocol.
 • downloadcenter beschikbaar is. Klik op de volgende link voor de checklist sportkantines.

Gebruik (schiet)sportattributen (voor alle schietsportdisciplines):

 • De sportattributen die in de schietsport worden gebruikt zijn beperkt, namelijk: een sportgeweer, sportpistool en bijbehorende munitie c.q. kogels. Voor niet-leden en aspirant-leden en soms ook gewone leden geldt dat zij niet zelf over een sportwapen beschikken en dan gebruik kunnen maken van verenigingswapens. De meeste schietsport-verenigingen bieden die faciliteit ook. Er zal op toegezien moeten worden dat na elk gebruik van een verenigingswapen, het desbetreffende sportwapen wordt gedesinfecteerd of gereinigd voor de volgende gebruiker.
 • Desinfecteer of reinig vóór en na gebruik, de (afstand)bediening voor de schijventransport of de elektronische schotwaardering c.q. de kleiduiven-werpmachines.
 • Gebruik bij het beoefenen van Luchtgeweer- en/of Luchtpistool-disciplines alleen eigen munitie (het delen van bakjes is niet toegestaan).
 • Wanneer munitie wordt gekocht door een sportschutter die geen eigen verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen heeft, beperk dan het aantal in te nemen patronen.

Algemene maatregelen:

 • Houd vóór en na het sporten (dus: in kleedkamers, kantine, wapenkamer) rekening met 1,5 meter afstand tussen de sportschutters (en kaderleden). Tijdens de schietsportbeoefening zelf hoeft er dus geen 1,5 meter meer in acht te worden genomen; dat mag uiteraard wel maar is niet langer verplicht.
 • Markeer de beschikbare ruimte met tape om de ruimte visueel te maken.
 • Creëer ook op de schietbaan een route voor het van en naar het schietpunt lopen.
 • Wijs aan het kader op de schietbaan een “veilige” ruimte toe en baken dit af (voor de veiligheidsfunctionaris, drukker, enzovoorts).
 • Markeer en communiceer; geef duidelijk aan op het terrein en de schietbaan op welke locatie een bepaalde handeling wordt verwacht (zoals; het tekenen van registers, eventueel wachtruimte, indienen van schietbeurtenboekje, enzovoorts)  en maak dit bekend.
 • Teneinde groepen wachtende sportschutters te voorkomen en dus groepsvorming te vermijden, kunnen schietsportverenigingen de mogelijkheid bieden aan hun leden om een schietpunt voor een bepaalde tijd vooraf (online) te reserveren. Daarmee wordt de toestroom van sportschutters gereguleerd. 
 • Hanteer een deur- c.q. poortbeleid. Beperk de aanwezigen tot diegenen die volgens de maatregelen toegang tot de accommodatie c.q. schietbaan mogen hebben.
 • Beperk het aantal kaderleden tot een minimum.  
 • Zorg ervoor dat zoveel mogelijk looproutes vrij toegankelijk zijn. Dit beperkt aanraking van deuren, deurklinken en of knoppen.
 • Stel de handenwasgelegenheid en toiletten open en reinig deze meermaals per dag.
 • Alle bezoekers dienen bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen c.q. te desinfecteren. Zorg ervoor dat er voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat vrijwilligers die een vaste locatie hebben (registratie, wapenuitgifte, enzovoorts) worden afgeschermd met een plexiglas wand of een barrière. Beperk het aantal contactmomenten tot een minimum.  
 • Schakel bij binnenkomst van de accommodatie meteen het luchtventilatiesysteem in en laat dit de gehele verenigingsdag/-avond aan staan, voorkom recirculatie en controleer het systeem hierop (alleen van toepassing op binnen- schietsportaccommodaties) .
 • Spoel bij de eerste ingebruikname van de accommodatie alle kranen (ook de fonteinkraan) minimaal 2 minuten per tappunt door, in verband met legionella-preventie.

Aanvullende maatregelen voor Kleiduivenschietbanen:

 • Benoem bij het gebruik van een afstandsbediening voor de kleiduivenwerpmachines, één drukker.
 • Bij de overdracht van de afstandsbediening (hetgeen tot een minimum moet worden beperkt) het apparaat desinfecteren of reinigen.

Aanvullende maatregelen voor Pistool- en Geweerbanen: 

 • Een traditionele schietbaan voor het Pistool- en Geweerschieten bestaat uit zogenaamde schietpunten. Alle schietpunten mogen door de sportschutters vrij worden benut, en er hoeft tijdens het schieten geen 1,5 meter afstand tussen de sportschutters te worden gehanteerd. Als u de schietpunten niet “om-en-om” gebruikt, adviseert de KNSA u de schietpunten wel van elkaar te scheiden door een scherm of wand.
 • Wanneer ervoor gekozen wordt om de schietpunten af te scheiden (door een scherm of wand) adviseert de KNSA u dat scherm minimaal 75 cm voorbij het 0-punt door te laten lopen en op het schietpunt zelf minimaal 100 cm diep te laten zijn. Let op: dit is slechts een aanvullend advies, het is niet verplicht!
 • Voorts zal de instructie aan sportschutters zodanig moeten zijn, dat zij (vóór en na het schieten) niet gelijktijdig het schietpunt betreden, dan wel verlaten. De 1,5 meter afstand dient dan weer geborgd te worden door looprichting/ruimte en een goede planning.  
 • Hanteer een duidelijk (vooraf bekend gemaakte) commandostructuur. De dienstdoende veiligheidsfunctionaris moet snel en duidelijk commando’s kunnen geven ter voorkoming van ongewenste situatie.

Kennismaking met  schietsportactiviteiten door introducés van schietsportverenigingen (niet-leden):

 • Schietsportverenigingen kunnen geïnteresseerden via hun website online digitale informatie geven over de schietsport, tezamen met een korte introductie.
 • Introducés zijn verplicht om zich vooraf aan te melden bij de vereniging. De methode voor aanmelding is door de sportvereniging zelf te bepalen (online, telefonisch, per e-mail, enzovoorts). Het stellen van de zogenaamde gezondheidscontrolevragen, conform het model triage Rijksoverheid, is niet meer nodig, tenzij het aantal personen in de ruimte meer dan 100 bedraagt.
 • Bij de eerste introductielessen is het gebruik van vuurwapens ongewenst en wordt schietsportverenigingen geadviseerd om uitsluitend gebruik te maken van luchtdrukwapens (dit geldt alleen voor Pistool en Geweer).
 • De voorgeschreven 1,5 meter afstand is niet meer verplicht voor trainers, aangezien de training c.q. instructie ook deel uitmaakt van de schietsportbeoefening. De KNSA en NOC*NSF adviseren wel om die 1,5 meter tijdens het training geven nog – indien mogelijk – zoveel mogelijk toe te passen. De trainer/instructeur kan zijn/haar lesmethode dan zodanig inrichten dat hij/zij de kennisoverdracht doet zonder fysiek contact met de beginnende sportschutter. In vakjargon van de Nederlandse sport wordt dit omschreven als de lesmethode “praatje-plaatje-daadje”.  
 • Wanneer de trainer c.q. instructeur op 1,5 meter afstand wil blijven, dan kan eerst met het sportwapen ‘droog’ geoefend worden, en bij het gebruik van patronen kan het sportwapen – zo nodig – op een bok of affuit geplaatst worden om daarmee een veilige schootsrichting af te dwingen. Desgewenst kan de trainer dan besluiten om eerst alleen oefenpatronen te gebruiken; dat zijn patronen met kruit, maar zonder kogel of hagelkorreltjes (in de wandelgangen ook wel ‘losse flodders’ genoemd).

Bijlage  Checklist vereniging corona-maatregelen schietsportaccommodaties

Bestuur:

 • Er is geen meldingsplicht meer voor (aankomende) openstelling van uw schietsportvereniging. Neem contact op met uw gemeentebestuur wanneer u twijfels hebt of uw activiteiten helemaal volgens de voorschriften zijn.
 • Informeer alle betrokkenen (vooraf en ter plaatse) over wat u van hen verwacht. (sporters, vrijwilligers, leveranciers, enzovoorts). Denk hierbij ook aan de simpele regels, zoals  handen wassen bij binnenkomst en vertrek.
 • Communiceer duidelijk uw regels en trainingstijden.
 • Indien u een “stuwmeer” van leden bij heropening verwacht, bied dan uw leden de mogelijkheid om een schietpunt voor een bepaalde tijd vooraf online te reserveren.
 • Zorg ervoor dat, wanneer u een (online) planning hanteert, u daarvan melding doet en dit is opgenomen in het verwerkingsregister AVG van uw vereniging.
 • Zorg ervoor dat gastschutters (en introducés) weten dat zij zich verplicht vooraf moeten melden. Hanteer voldoende wisseltijd tussen de schutters om komende en gaande sportschutters elkaar niet te laten treffen vóór en na de schietsportactiviteit.
 • Maak c.q. pas uw schoonmaak-/reinigingsprotocol aan voor verenigingswapens, schietpunten, toiletten, aanraakoppervlaktes (deurklinken, deurbel, enzovoorts)
 • Raadpleeg het protocol van Koninklijke Horeca Nederland wanneer u een sportkantine en/of terras beheert en zorg dat u kennis heeft genomen van de richtlijnen waaraan u dient te voldoen, instrueer de betrokken medewerkers en vrijwilligers hierover, en gebruik daarvoor de ter beschikking gestelde checklist sportkantines .
 • Controleer of uw openingstijden nog passen bij uw baancapaciteit en ledenbestand. Verruim eventueel de openingstijden.

Kaderleden:

 • Scherm vaste (werk)plekken van kaderleden op de accommodatie af (registratie, wapenuitgifte, enzovoorts) met een barrière of plexiglas wand.
 • Stel een corona-verantwoordelijke aan binnen uw schietsportvereniging. Maak hem of haar herkenbaar  door badge, hesje, enzovoorts.
 • Stel, wanneer u een accommodatie deelt met andere verenigingen, een ‘corona-verantwoordelijke’ voor de totale accommodatie aan (i.o.m. exploitant c.q. beheerder).


Accommodatie:

 • Zorg ervoor dat de geldende richtlijnen zowel binnen als buiten uw accommodatie goed zichtbaar zijn voor iedereen (posters, enzovoorts).
 • Zet uw ventilatiesysteem bij aanwezigheid altijd aan en controleer indien nodig of deze niet recirculeert.
 • Zorg ervoor dat de looproutes op en in uw accommodatie goed zichtbaar zijn.
 • Reinig alle aanraakvlakken (deurbel, deurklink, pinterminal, balie, toiletten, plexiglas schermen, (afstands)bedieningen, enzovoorts) meermaals per dag grondig en neem dit op in het schoonmaakprotocol.
 • Wilt u toch de 1,5 meter afstand tijdens de schietsportbeoefening in acht blijven houden, richt dan de schietpunten “om-en-om” (= minimaal 1,5 meter) in, of afgescheiden door schermen of wanden met een minimale afmeting (zie voor de afmetingen het schietsportspecifiek protocol onder Geweer-/Pistoolbanen). Let op: dit is geen verplichting (meer)!
 • Spoel bij eerste ingebruikname van de accommodatie alle kranen minimaal 2 minuten door, in verband met legionella-preventie.
 • Zorg voor voldoende handenwasgelegenheden c.q. desinfecteerplekken en -middelen.

Introductie:

 • Laat de introducés zich altijd vooraf aanmelden.
 • Gebruik bij een introductie voor Pistool of Geweer, wanneer mogelijk, luchtdrukwapens
 • Bereid een introductie zorgvuldig voor, zoals het vooraf klaarzetten van benodigde materialen, zoals een bok of affuit.
 • Instrueer de trainers wat er van hen wordt verwacht binnen de introductie.