⚠️COVID-19⚠️KNSA⚠️SVDL ⚠️

Protocol verantwoord sporten

Vanaf dinsdag 15 december gaat Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat tot en met in ieder geval 9 februari sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. lees verder

model

Schietsportspecifiek Protocol

(versie 8.0: 15-12-2020 *)

* dit protocol is gebaseerd op de huidige situatie en wordt indien nodig bijgesteld

wanneer er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen; het is dus geen statische versie

Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Buiten-schietbanen:

Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende:

 • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
 • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
 • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
 • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie heeft met die maatregelen en voorschriften een model schietsport-specifiek protocol opgesteld, dat – samen met het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF – schietsportverenigingen helpt om hun eigen protocol op te stellen.

Dit schietsport-specifieke protocol is een aanvulling op het algemeen protocol “verantwoord sporten” van NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten) dat is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende, bekende overheidsmaatregelen.

Op de website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol vindt u altijd de meest actuele versie van het algemeen sportprotocol.

Op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen vindt u de meest actuele versie van het schietsport-specifieke protocol inclusief een checklist voor de vereniging.

georganiseerde buiten-schietsport

voor alle leeftijdscategorieën

Bestuur schietsportvereniging:

 • Meldingsplicht. Voor de besturen van schietsportverenigingen geldt dat er geen meldingsplicht bij het gemeentebestuur waarin de accommodatie is gevestigd meer van toepassing is. Wanneer u echter twijfelt of de activiteiten helemaal vallen binnen de toegestane versoepelingen, neem dan contact op met de gemeente.
 • Er worden duidelijke trainingstijden gehanteerd en bekend gemaakt.
 • Vooraf en ter plekke, moet duidelijk worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen wat er van hen wordt verwacht (sportschutters, ouders, kader).
 • Wanneer de vereniging een online aanmeldprocedure hanteert, zal zij daarover melding doen (op de website c.q. aan de leden) en dit opnemen in het verwerkingsregister AVG van de vereniging.
 • De geldende richtlijnen zijn voor iedereen bekend en beschikbaar (maak gebruik van posters, schema’s en afbeeldingen) en worden daartoe op zoveel mogelijk plekken waar dat nodig is op de accommodatie, gepubliceerd.
 • Binnen de schietsportvereniging wordt er iemand aangesteld als ‘corona-verantwoordelijke’.
 • Er wordt op toegezien dat de activiteiten die worden georganiseerd, passen in de geldende richtlijnen. Grijp in waar nodig.
 • Plekken waar meerdere sportschutters moeten wachten, dienen te worden voorkomen en voor een soepele doorstroom van de vertrekkende groep en de opvolgende groep sportschutters dient te worden gezorgd.
 • Wanneer er meerdere (schietsport)verenigingen gebruik maken van dezelfde accommodatie moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de te volgen richtlijnen uit de protocollen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het verdient aanbeveling om, naast de corona-verantwoordelijke per schietsportvereniging, ook een verantwoordelijke voor de totale accommodatie aan te stellen. Dat behoort tot de verantwoordelijkheid van de exploitant c.q. beheerder van de accommodatie.

Sportkantines en terrassen:

De kantines van schietsportverenigingen zijn tot nader order gesloten.

Gebruik (schiet)sportattributen (voor alle schietsportdisciplines):

 • De sportattributen die in de schietsport worden gebruikt, zijn beperkt, namelijk: een sportgeweer, sportpistool en bijbehorende munitie c.q. kogels. Voor niet-leden en aspirant-leden en soms ook gewone leden geldt dat zij niet zelf over een sportwapen beschikken en dan gebruik kunnen maken van verenigingswapens. De meeste schietsportverenigingen bieden die faciliteit ook. Er zal op toegezien moeten worden dat na elk gebruik van een verenigingswapen, het desbetreffende sportwapen wordt gedesinfecteerd of gereinigd voor de volgende gebruiker.
 • Desinfecteer of reinig vóór en na gebruik, de (afstand)bediening voor de schijventransport of de elektronische schotwaardering c.q. de kleiduiven-werpmachines.
 • Gebruik bij het beoefenen van Luchtgeweer- en/of Luchtpistool-disciplines alleen eigen munitie (het delen van bakjes is niet toegestaan).
 • Wanneer munitie wordt gekocht door een sportschutter die geen eigen verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen heeft, beperk dan het aantal in te nemen patronen.

Algemene maatregelen:

 • Houd vóór, na en tijdens het sporten rekening met minimaal 1,5 meter afstand tussen de sportschutters (en kaderleden). Markeer de beschikbare ruimte met tape om de ruimte visueel te maken.
 • Creëer ook op de schietbaan een route voor het van en naar het schietpunt lopen.
 • Wijs aan het kader op de schietbaan een “veilige” ruimte toe en baken dit af (voor de veiligheidsfunctionaris, drukker, enzovoorts).
 • Markeer en communiceer; geef duidelijk aan op het terrein en de schietbaan op welke locatie een bepaalde handeling wordt verwacht (zoals; het tekenen van registers, eventueel wachtruimte, indienen van schietbeurtenboekje, enzovoorts)  en maak dit bekend.
 • Teneinde groepen wachtende sportschutters te voorkomen en dus groepsvorming te vermijden, kunnen schietsportverenigingen de mogelijkheid bieden aan hun leden om een schietpunt voor een bepaalde tijd vooraf (online) te reserveren. Daarmee wordt de toestroom van sportschutters gereguleerd. 
 • Hanteer een deur- c.q. poortbeleid. Beperk de aanwezigen tot diegenen die volgens de maatregelen toegang tot de accommodatie c.q. schietbaan mogen hebben.
 • Beperk het aantal kaderleden tot een minimum.  
 • Zorg ervoor dat zoveel mogelijk looproutes vrij toegankelijk zijn. Dit beperkt aanraking van deuren, deurklinken en of knoppen.
 • Stel de handenwasgelegenheid en toiletten open en reinig deze meermaals per dag.
 • Alle bezoekers dienen bij aankomst en vertrek de handen te wassen c.q. te desinfecteren. Zorg ervoor dat er voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat vrijwilligers die een vaste locatie hebben (registratie, wapenuitgifte, enzovoorts) worden afgeschermd met een plexiglas wand of een barrière. Beperk het aantal contactmomenten tot een minimum.  

Aanvullende maatregelen voor Kleiduivenschietbanen:

 • Houd tijdens de schietsportbeoefening minimaal 1,5 meter afstand tot de andere sportschutters (en kaderleden).
 • Benoem bij het gebruik van een afstandsbediening voor de kleiduivenwerpmachines, één drukker.
 • Bij de overdracht van de afstandsbediening (hetgeen tot een minimum moet worden beperkt) het apparaat desinfecteren of reinigen.

Aanvullende maatregelen voor Pistool- en Geweerbanen: 

 • Een traditionele schietbaan voor het Pistool- en Geweerschieten bestaat uit zogenaamde schietpunten. Normaliter kunnen alle schietpunten gebruikt worden, maar nu moeten de schietpunten zodanig vrij gelaten worden, dat er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sportschutters is.  Als u de schietpunten niet “om-en-om” gebruikt, adviseert de KNSA u de schietpunten wel van elkaar te scheiden door een scherm of wand.
 • Wanneer ervoor gekozen wordt om de schietpunten af te scheiden (door een scherm of wand) adviseert de KNSA u dat scherm minimaal 75 cm voorbij het 0-punt door te laten lopen en op het schietpunt zelf minimaal 100 cm diep te laten zijn. Let op: dit is slechts een aanvullend advies, het is niet verplicht!
 • Voorts zal de instructie aan sportschutters zodanig moeten zijn, dat zij (vóór en na het schieten) niet gelijktijdig het schietpunt betreden, dan wel verlaten. De 1,5 meter afstand dient dan weer geborgd te worden door looprichting/ruimte en een goede planning.  
 • Hanteer een duidelijk (vooraf bekend gemaakte) commandostructuur. De dienstdoende veiligheidsfunctionaris moet snel en duidelijk commando’s kunnen geven ter voorkoming van ongewenste situatie.


Kennismaking met  schietsportactiviteiten door introducés van schietsportverenigingen (niet-leden):

 • Schietsportverenigingen kunnen geïnteresseerden via hun website online digitale informatie geven over de schietsport, tezamen met een korte introductie.
 • Introducés zijn verplicht om zich vooraf aan te melden bij de vereniging. De methode voor aanmelding is door de sportvereniging zelf te bepalen (online, telefonisch, per e-mail, enzovoorts).
 • Bij de eerste introductielessen is het gebruik van vuurwapens ongewenst en wordt schietsportverenigingen geadviseerd om uitsluitend gebruik te maken van luchtdrukwapens (dit geldt alleen voor Pistool en Geweer).
 • Er dient 1,5 meter afstand tussen sporters en instructeurs te zijn tijdens het training geven. De trainer/instructeur kan zijn/haar lesmethode dan zodanig inrichten dat hij/zij de kennisoverdracht doet zonder fysiek contact met de beginnende sportschutter. In vakjargon van de Nederlandse sport wordt dit omschreven als de lesmethode “praatje-plaatje-daadje”.  
 • Wanneer de trainer c.q. instructeur op 1,5 meter afstand wil blijven, dan kan eerst met het sportwapen ‘droog’ geoefend worden, en bij het gebruik van patronen kan het sportwapen – zo nodig – op een bok of affuit geplaatst worden om daarmee een veilige schootsrichting af te dwingen. Desgewenst kan de trainer dan besluiten om eerst alleen oefenpatronen te gebruiken; dat zijn patronen met kruit, maar zonder kogel of hagelkorreltjes (in de wandelgangen ook wel ‘losse flodders’ genoemd).

Bijlage  Checklist vereniging corona-maatregelen schietsportaccommodaties

Bestuur:

 • Er is geen meldingsplicht meer voor (aankomende) openstelling van uw schietsportvereniging. Neem contact op met uw gemeentebestuur wanneer u twijfels hebt of uw activiteiten helemaal volgens de voorschriften zijn.
 • Informeer alle betrokkenen (vooraf en ter plaatse) over wat u van hen verwacht. (sporters, vrijwilligers, leveranciers, enzovoorts). Denk hierbij ook aan de simpele regels, zoals  handen wassen bij aankomst en vertrek.
 • Communiceer duidelijk uw regels en trainingstijden.
 • Indien u een “stuwmeer” van leden verwacht, bied dan uw leden de mogelijkheid om een schietpunt voor een bepaalde tijd vooraf online te reserveren.
 • Zorg ervoor dat, wanneer u een (online) planning hanteert, u daarvan melding doet en dit is opgenomen in het verwerkingsregister AVG van uw vereniging.
 • Zorg ervoor dat gastschutters (en introducés) weten dat zij zich verplicht vooraf moeten melden. Hanteer voldoende wisseltijd tussen de schutters om komende en gaande sportschutters elkaar niet te laten treffen vóór en na de schietsportactiviteit.
 • Maak c.q. pas uw schoonmaak-/reinigingsprotocol aan voor verenigingswapens, schietpunten, toiletten, aanraakoppervlaktes (deurklinken, deurbel, enzovoorts)
 • Controleer of uw openingstijden nog passen bij uw baancapaciteit en ledenbestand. Verruim eventueel de openingstijden.

Kaderleden:

 • Scherm vaste (werk)plekken van kaderleden op de accommodatie af (registratie, wapenuitgifte, enzovoorts) met een barrière of plexiglas wand.
 • Stel een corona-verantwoordelijke aan binnen uw schietsportvereniging. Maak hem of haar herkenbaar  door badge, hesje, enzovoorts.
 • Stel, wanneer u een accommodatie deelt met andere verenigingen, een ‘corona-verantwoordelijke’ voor de totale accommodatie aan (i.o.m. exploitant c.q. beheerder).


Accommodatie:

 • Zorg ervoor dat de geldende richtlijnen op uw accommodatie goed zichtbaar zijn voor iedereen (posters, enzovoorts).
 • Zorg ervoor dat de looproutes goed zichtbaar zijn.
 • Reinig alle aanraakvlakken (deurbel, deurklink, pinterminal, balie, toiletten, plexiglas schermen, (afstands)bedieningen, enzovoorts) meermaals per dag grondig en neem dit op in het schoonmaakprotocol.
 • Teneinde de 1,5 meter afstand tijdens de schietsportbeoefening in acht te kunnen nemen, richt u de schietpunten “om-en-om” (= minimaal 1,5 meter) in, of afgescheiden door schermen of wanden met een minimale afmeting (zie voor de afmetingen het schietsport-specifiek protocol onder Geweer-/Pistoolbanen).
 • Zorg voor voldoende handenwasgelegenheden c.q. desinfecteerplekken en -middelen.

Introductie:

 • Laat de introducés zich altijd vooraf aanmelden.
 • Gebruik bij een introductie voor Pistool of Geweer, wanneer mogelijk, luchtdruk-wapens
 • Bereid een introductie zorgvuldig voor, zoals het vooraf klaarzetten van benodigde materialen, zoals een bok of affuit.
 • Instrueer de trainers wat er van hen wordt verwacht binnen de introductie.